Testbädd för 7,6 miljoner i Dals Långed stärker svensk forskning inom möbel- och inredningsdesign

Mötesplats Steneby, med samverkansparterna HDK-Valand Campus Steneby, Interior cluster Sweden AB och Trä och Möbelföretagen tilldelas 7,6 miljoner kr i utvecklings- och innovationsstöd från Tillväxtverket för att bygga en forskningsmiljö, testbädd, i Dals-Långed.

På HDK-Valands Campus Steneby i Dals-Långed finns stor kunskap inom ämnet. Vi har såväl forskning som utbildning inom möbeldesign, bland annat master- och kandidatprogrammen i Möbeldesign, inriktning trä. Satsningen med testbädden kommer att skapa möjligheter för många aktörer inom möbel- och inredningsbranschen att i samarbete med HDK-Valand arbeta med undersökande designprocesser och verka för en hållbar omställning.

 

– Det blir en ny helt unik plattform för framtida forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med möbel- och inredningsbranschen, säger Torsten Hild, professor HDK-Valand Campus Steneby, Göteborgs Universitet. Det här är något som efterfrågats och som är viktigt för omställningen till en grön, cirkulär och hållbar produktion och konsumtion

Medlen tilldelas av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.
Testbäddens verksamhet kommer att starta under hösten 2022.

 

Kontakt och mer information

Torsten Hild, professor på enheten för design och konsthantverk,

HDK-Valand Campus Steneby

031-786 59 29, 0766-18 59 29

 

Mer om HDK-Valands Campus Steneby
https://www.gu.se/hdk-valand/om-oss/campus-steneby

 

Mer om Mötesplats Steneby, en verksamhet inom Göteborgs universitets GU Ventures

https://motesplatssteneby.se/

Länk till nyheten

Se och lyssna på hela presskonferensen

ENGLISH

Test bed for SEK 7.6 million in Dals Långed to strengthen Swedish research in furniture and interior design

 

Mötesplats Steneby, with the partners HDK-Valand Campus Steneby, Interior cluster Sweden AB and Trä och Möbelföretagen recieves SEK 7.6 million grant for development and innovation from the Swedish Agency for Economic and Regional Growth to build a research environment, test bed, in Dals-Långed.

 

At HDK-Valand’s Campus Steneby in Dals-Långed, there is a lot of knowledge in the subject. We have both research and education in furniture design, including the master’s and bachelor’s programs in Wood Oriented Furniture Design. The investment with the test bed will create opportunities for many organisations within the furniture and interior design industry, to come to Steneby and work with investigative design processes, and sustainable development of their products and companies.

 

– It will be a completely unique platform for future research and development projects together with the furniture and interior design industry, says Torsten Hild, professor at HDK-Valand Campus Steneby, University of Gothenburg. This is something that has been lin demand for a long time, and that is important for the transition to a green, circular and sustainable production and consumption.

 

The funds are allocated by the European Regional Development Fund and the Västra Götaland region. The test bed’s operations will start in the autumn of 2022.

 

Contact and more information

Torsten Hild, professor at the Design and Craft Steneby Unit,

HDK-Valand Campus Steneby

031-786 59 29, 0766-18 59 29

 

More about HDK-Valand’s Campus Steneby

https://www.gu.se/hdk-valand/om-oss/campus-steneby

 

More about Mötesplats Steneby, a business within the University of Gothenburg’s GU Ventures

https://motesplatssteneby.se/