(English Below)

Foto: Rob Curran

Konstnären Emma Dahlqvist arbetar med att kombinera björknäver med digitala tekniker och experimentella metoder. Hon intresserar sig för att mixa de konventionella metoderna att bearbeta nävern på, som ofta är djupt rotad i en slöjdtradition, med nya tekniker för att på så vis vidga upplevelsen av och kvalitéerna hos materialet. Med hjälp av tekniker som laserskärning, origami och flätning arbetar hon processbaserat och manipulerar materialet till att bete sig och upplevas på nya sätt.

’Soft Wood ’ är en utställning om björknäverns möjligheter. Näver från björk har använts av människan i tusentals år. I de skogstäta områdena kring Skandinavien och Ryssland var nävret länge ett av de vanligast använda materialen till vardagsföremål tack vare sina isolerande och vattenavisande egenskaper. Nävret har använts som skor, väskor, och rep, som matförvaring, tak och tältdukar – lättillgängligt och biologiskt nedbrytbart har det fyllt mänskliga behov som att täcka och skydda kroppen och våra hem.

Idag har nävrets tidigare funktioner som matförvaring och väskor ersatts av petflaskor och plastpåsar. Men materialets unika egenskaper, tillsammans det faktum att det är en restprodukt från dagens skogsindustri, gör nävret till ett intressant material för framtiden.

I utställningen visas storskaliga laserskurna näverdraperier tillsammans med origamivikta näverreliefer och flätade skulpturer.

Artist Emma Dahlqvist combines Birch bark (näver in Swedish) with digital techniques and experimental methods. Her interest lies in combining conventional methods to process the bark, which are often deeply rooted in craft tradition, with more modern skills to broaden the experience and qualities of the material. With help from techniques such as laser cutting, origami and braiding, her work is process based, manipulating the material to behave in novel ways.

‘Soft Wood’ is an exhibition about birch bark’s possibilities. The bark from birch trees has been used by people for thousands of years. In the densely forested areas around Scandinavia and Russia birch bark was for a long time one of the most commonly used materials in everyday objects thanks to it’s insulating and water repelling properties. Näver has been used as shoes, bags and rope, as food containers, rooves and tents. Readily available and biodegradable, it has filled human needs such as covering and protecting the body and our homes.

Today, birch bark’s previous function as a food container or bag has been replaced by pet-bottles and plastic bags. But the materials unique properties, together with the fact that it is a waste product from today’s forest industry, makes Näver an interesting material for the future.

In this exhibition large scale laser cuts and birch bark curtains are shown alongside origami birch bark reliefs and braided sculptures.

Foto: Rob Curran