(Scroll down for English)

Efter Steneby Konsthalls framgångsrika Open Call-utställning Vad är materialbaserad konst?, vill vi ställa en annan fråga: Vad är Queer Craft? Hösten 2023 kommer vi att samla en grupputställning som syftar till att utforska svaren på vår fråga.

På engelska kan ”Queer” användas med en dubbel definition: det kan användas av individer som identifierar sig som HBTQIA+, och det kan också beskriva en praktik eller ståndpunkt som motsätter sig ”normen”. Inom hantverkets värld finns det många vägar detta kan ta.

2021s Open Call Utställning som svarat frågan ’Vad är material-baserad konst?’, Foto: Rob Curran

 

Vi söker en eller flera av följande kriterier:

– Konstverk av konstnärer som identifierar sig som HBTQIA+
– Hantverk som utforskar om genus, kroppspolitik, minoritetsfrågor, feminism och/eller sexualitet
– Materialbaserade praktiker som går bortom etiketter, konventioner, och rådande samhälles normer
– Konstverk som utmanar ett material eller en teknik

Vi söker även:
– Föreläsningar/Föreläsare, workshops eller föreställningar/uppträdanden för vårt program.

Kvalifikationer:
– Du ska vara baserad i Sverige.
– Du måste vara professionell konstnär. Du behöver ingen formell utbildning men att vara konstnär bör en del av din karriär. Detta bör visas i ditt cv.
– Du kan inte vara student vid utställningen (som är planerad till hösten 2023).
– Vi är intresserade av såväl enskilda verk som kollektiva eller samverkande verk.

Ansökning:
Varje konstnär kan ansöka med ett till tre verk.

Skicka ansökan som en pdf som innehåller:

 • Kontaktuppgifter: Namn, adress, och e-mail
 • En artist statement (max 100 ord)
 • Presentation av högst tre verk innehållande: Titel, tillkomstår, storlek, teknik, och en kort (max 50 ord) beskrivning. Om du ansöker med en föreställning eller föreläsning till programmet, använd även detta format.
 • Upp till två bilder av varje arbete. Om du ansöker med ljud eller video vänligen ange en länk.
 • CV, max en A4 sida.

Skicka ansökan till opencall@steneby.se, senast 8 juni 2022. Ansökan stänger klockan 23.59.

Inkludera inte portfolios. Vi kommer endast att titta på din PDF. Sena eller ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Alla ansökningar kommer att hanteras av en jury bestående av Steneby Konsthalls styrelse och gästcurator Zafira Vrba Woodski.

Vi uppmuntrar särskilt ansökningar från transpersoner, icke-binära, BIPoC, och konstnärer med normbrytande fuktionalitet samt från alla minoriteter och andra grupper som för närvarande är underrepresenterade inom konst- och hantverkssektorn.

Anmälan är gratis och utställningen betalas enligt MU-avtalet för alla deltagande konstnärer.

Om du av åtkomstskäl vill ansöka i ett annat format vänligen kontakta Laura Blake på laura.blake@steneby.se, eller ring henne på 0704299472. Steneby Konsthall är rullstolsanpassad och försöker vara tillgänglig för alla.

Vi ser fram emot din ansökan!

OPEN CALL – What Is Queer Craft?

Deadline 8th June

Following Steneby Konsthall’s successful open call exhibition ‘What is materi­al-based art?’, we want to ask another question: What is ‘Queer Craft’? In the autumn of 2023, we will bring together a group exhibition aiming to explore the answers to our question.

In English, ‘Queer’ can be used with a double definition: it can be used by individuals who identify as LGBTQIA+, and it can describe a practice or standpoint opposing ’the norm’. Within the world of craft, there are many avenues this might take.

An image from 2021’s Open Call, ’What is material-based art?’. Foto: Rob Curran

We are looking for one or more of the following:

 • Artworks by artists who identifies as LGBTQIA+
 • Craft that deals with gender, minorities, body politics, feminism and/or sexuality
 • Material-based practices that go beyond labels and conventions
 • Artworks that push a material or technique

We are also looking for:

 • Lectures, workshops, or performances for our programme.

Conditions:

 • You should be based in Sweden
 • You must be a professional artist. You don’t need formal education but being an artist should a part of your career. This should be visible in your CV.
 • You cannot be a student at the time of exhibition, autumn 2023.
 • We are interested in works made by individuals, as well as those by collectives or that are collaborative.

How to apply:

Each artist can apply with up to three works. Send one PDF that includes:

 • your name, email address, and postal address
 • A short artist statement of up to 100 words
 • Presentation of up to three works for exhibition: Include: title, year, material, size, technique and up to 50 words describing each work. (If you are applying with a performance or lecture for the programme then please also use this format.)
 • Up to two pictures of each work. If you are applying with sound or video please provide a link.
 • A one-page CV

Send to: opencall@steneby.se latest 8th June 2022 at 23:59.

Please do not include portfolios. We will only be looking at the information asked for. Late or incomplete applications will not be considered. All applications will be put before a jury consisting of Steneby Konsthall’s board, and guest jury member Zafira Vrba Woodski.

We particularly encourage applications from trans, non-binary, disabled, Black, Indigenous and People of Color (BIPoC) artists, minorities, and any other groups currently underrepresented throughout the craft sector.

Application is free and all exhibited artists will be paid according to the MU-Avtal.

If you have any access needs for applying please get in touch with Laura Blake on laura.blake@steneby.se, or on 0704299472. Steneby Konsthall is wheelchair accessible and tries to be a venue for all.

We look forward to your application!