Utbildningarna på kandidat- och masternivå från Steneby (metallgestaltning, möbeldesign, Textil–Kropp–Rum), ställer ut på Bohusläns museum.  ( in english below)

Vernissage: 3 maj, Kl 17.00–19.00

Öppettider i Konsthallen 4–12 Maj

lördag – måndag 4–6/5 kl 10.00–16.00
tisdag – onsdag 7–8/5 kl 10.00–20.00
torsdag – söndag 10–12/5 kl 10.00–16.00

I Campus Stenebys Vårutställning 2024 visas verk av 22 avgångsstudenter som samlas som individer och utgör en grupp. Tematiskt framträder ämnen i relation till frågor om kollektivets närvaro eller frånvaro, rörlighet, stumhet, handlingar av ömhet, deformering, designhistoria, viktlöshet, surrealistiska upplevelser och demoners närvaro. Vid sidan av nämnda ord är det viktigt att sätta ljus till att de arbeten som visas, är utförda av händer och tanke, i en process av repetitionen som krävs för att bemästra ett material. (…) Utställningens form har blivit till under en kort tid där studenter i samtal ombetts att fokusera till varandras arbete mer än till sitt eget. Inriktningen i samtalet har då varit att lyssna och att lämna sin process för att ta in en medstudents tankar och visioner. Målet har varit att skapa en grupp där kunskapen om varandras arbeten är viktiga för utställningen.
Curator, Stina Östberg Ivanovic

Medverkande
Avgångsstudenter från kandidatprogrammen:

Textil–Kropp–Rum*
Jamir Lee Currusa
Alva Ekholm
Josefine Lundgren
Wania Rönning

Metallgestaltning ( Metal Art)
Hrismantas Gonta
Maia Hellman
Boris Ivanov
Adam Kminiak
Sebastian Nordh
Eddy Sjöström
Christoph Von Rohden

Möbeldesing inriktning Trä  (Wood Oriented Furniture Desing)
Johan Albertsson
Julia Ebba (Eklund)
Carlijn Haringsma
Lukass Iranzo-Laurins
Hannes Lohm
Joshua Taylor
Donovan Falls

Avgångsstudenter från masterprogrammen:

Textil–Kropp–Rum*
Angelica Edin

Metallgestaltning ( Metal Art)
Emi Candido

Möbeldesing inriktning Trä  (Wood Oriented Furniture Desing)
Gergely Kovács
Samuel Penraat
Simon Skatka Lindell

 

Om Campus Steneby
Campus Steneby är en unik miljö för utbildning och forskning inom hantverk och formgivning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. Platsen ligger inbäddat bland Dalslands sjöar och skogar mitt emellan Göteborg och Oslo. Campus Steneby är en internationell gemenskap för skapare, konstnärer och formgivare med tillgång till lokaler i världsklass. Inom våra utbildningar vill vi utveckla kunskap om arv och traditioner för att tänja på gränserna för materialbaserat hantverk och materialbaserad formgivning. Med ett starkt fokus på konstnärligt utforskande och formgivningsmetoder ger vi studenterna verktyg för att tillämpa sina färdigheter i nya sammanhang och i en snabbt föränderlig värld.

*Utbildningen Textil–Kropp–Rum är vilande och kommer från 2025 ersättas av ett nytt kandidatprogram och från 2026 även ett nytt masterprogram.

IN ENGLISH

Graduation 2024 – Spring Exhibition -HDK-Valand Campus Steneby
Graduation exhibition of Bachelor and Master programs at HDK-Valand Campus Steneby
May 3 – May 12
Bohuslän Museum, Uddevalla
The bachelor and master programs from Steneby (Metal Art, Wood Orienterd Furniture Design and Textil – Body -Space)

Opening hours in Art Gallery
May 4-12

Saturday – Monday 4-6/5 at 10.00 am-4.00 pm
Tuesday – Wednesday 7-8/5 at 10.00 am-8.00 pm
Thursday – Sunday 10-12/5 at 10.00 am-4.00 pm

In Campus Steneby’s Spring Exhibition 2024, works by 22 graduating students are shown as individuals and form a group. Thematically, subjects emerge in relation to questions of the presence or absence of the collective, mobility, muteness, acts of tenderness, deformation, design history, weightlessness, surreal experiences and the presence of demons. Alongside these words, it is important to highlight that the works on display are made by hands and mind, in a process of repetition required to master a material. (…) The form of the exhibition has been created in a short period of time in which students have been asked to focus on each other’s work rather than their own. The focus of the conversation has then been to listen and to leave their process to take in a fellow student’s thoughts and visions.

The goal has been to create a group where knowledge of each other’s work is important for the exhibition.
Curator, Stina Östberg Ivanovic

Participants
Graduating students from the bachelor programs:

Textile-Body-Space*
Jamir Lee Currusa
Alva Ekholm
Josefine Lundgren
Wania Rönning

Metal Art
Hrismantas Gonta
Maia Hellman
Boris Ivanov
Adam Kminiak
Sebastian Nordh
Eddy Sjöström
Christoph Von Rohden

Wood oriented Funriture Desing
Johan Albertsson
Julia Ebba (Eklund)
Carlijn Haringsma
Lukass Iranzo-Laurins
Hannes Lohm
Joshua Taylor
Donovan Falls

Graduating students from the master programs:

Textile-Body-Space*
Angelica Edin

Metal Art
Emi Candido

Wood Oriented Furniture Design
Gergely Kovács
Samuel Penraat
Simon Skatka Lindell

 

About Campus Steneby
Campus Steneby is a unique environment for education and research in crafts and design at HDK-Valand, University of Gothenburg. The site is nestled among the lakes and forests of Dalsland, midway between Gothenburg and Oslo. Campus Steneby is an international community for creators, artists and designers with access to world-class facilities. Within our programs we want to develop knowledge of heritage and traditions to push the boundaries of material-based craft and material-based design. With a strong focus on artistic exploration and design methods, we give students the tools to apply their skills in new contexts and in a rapidly changing world.

*The Textile-Body-Space program is dormant and will be replaced from 2025 by a new Bachelor’s program and a new Master’s program.