Det vi mist / BFF
Ingrid Gustafsson och Hållams Linnea Henriksson
Steneby Konsthall, 16 Mars – 7 April

T.v. Ingrid Gustafsson, t.h. Hållams Linnea Henriksson

Katten Kissi, kaninerna Ajnstajn och Happy, en sko på Gran Canaria, mamma Lisbeth, kepsen jag just köpt i en uber på väg till dig <3

Så inleds en lista som Ingrid Gustafsson och Hållams Linnea Henriksson skrev under ett gemensamt residens för snart tre år sedan. En förteckning över föremål, människor och platser de förlorat vilket blev startpunkten för deras gemensamma utställningsarbete. Det vi mist / BFF är en utställning som rör sig mellan det förlorade och det funna; från saknaden av en mamma och en bror till ett antal upphittade föremål som väcker frågor om vad en förlust är. Här möts Ingrid Gustafssons stickade och täljda arbeten med Hållams Linnea Henrikssons sydda och broderade verk.

För sexton år sedan träffades de två vännerna för första gången vilket blev början på en lång vänskap i såväl livet som konsten. Under processens gång har de arbetat sida vid sida och rest på tvärs genom Småland där de besökt begravningsmuseet i Ljungby och Döderhultarmuseet i Oskarshamn.

Ingrid Gustafsson är född 1988 i Forshaga och bosatt i Stockholm. 2020 tog hon sin masterexamen från Konstfack. Hennes senaste separatutställning ”Mitt barnsliga hjärta” visades på Konstfrämjandet i Karlstad 2022. I Ingrids arbeten upprepas metoder, motiv och mönster där stickade och täljda skulpturer kommenterar tid, värme, längtan och frånvaro. Sedan några år tillbaka arbetar hon kring temat svepnings kläder, plagg som en person kläds i efter sin död. Skapandet blir för Ingrid ett sätt att förlänga relationen till de hon har mist, att omvandla kärlek och frågor till något praktiskt som en tröst eller vaggvisa.

Hållams Linnea Henriksson är född 1988 i Mora och är bosatt i Stockholm. Hon tog sin masterexamen på Konstfack 2019 och har en kandidatexamen från Högskolan för design och konsthantverk. I hennes arbete sammanfogas material från omgivningarna med textil. I textila verk undersöks vardagens rester och spår där ett skräp eller ett klotter på marken blir till tecken som hon navigerar efter i arbetet. Hon utgår ofta från platser i sin närmiljö där hon samlar på bilder som hon håller i minnet fram tills hon får tag på en synål. Intuitivt och i dialog med materialet syr hon sina verk för hand där tygstycken sammanfogas med hittegods och saker som blivit över. Kompositionerna växer ut i rummet och skapar former och tillstånd som känns slumpartade och samtidigt noggrant sammantråcklade.

 

Utställningen arrangeras av Steneby Kulturförening med stöd av Sveriges Konstföreningar.

 

The cat Kissi, The rabbits Ajnstajn and Happy, A shoe in Gran Canaria, Mom Lisbeth, The cap I just bought in an Uber on my way to you <3

This is how a list begins, written by Ingrid Gustafsson and Hållams Linnea Henriksson during a joint residency nearly three years ago. A catalog of objects, people, and places they have lost, which became the starting point for their collaborative exhibition work.

What We’ve Lost / BFF is an exhibition that moves between the lost and the found; from the absence of a mother and a brother to a number of found objects that raise questions about what loss is. Here, Ingrid Gustafsson’s knitted and carved works meet Hållams Linnea Henriksson’s sewn and embroidered pieces. Sixteen years ago, the two friends met for the first time, marking the beginning of a long friendship in both life and art. Throughout the exhibition-making process, they have worked side by side and traveled across Småland, where they visited the funeral museum in Ljungby and the Döderhultar museum in Oskarshamn.

Ingrid Gustafsson, born in 1988 in Forshaga and currently residing in Stockholm, attained her master’s degree from Konstfack in 2020. Her most recent solo exhibition, titled ”My Childlike Heart,” was showcased at Konstfrämjandet Karlstad in 2022. In Ingrid’s work, methods, motifs, and patterns are repeated, where knitted and carved sculptures comment on time, warmth, longing, and absence. For the past years, her focus has centered on the concept of shroud clothing – garments worn after a person’s death. For Ingrid, the act of creating becomes a way to extend the relationship with those she has lost, transforming emotions of love and questions into something practical like comfort or a lullaby.

Hållams Linnea Henriksson, born in 1988 in Mora and currently residing in Stockholm, earned her master’s degree from Konstfack in 2019 and holds a bachelor’s degree from the University of Design and Craft. In her artistic practice, materials from the surroundings are combined with textiles. Linnea’s textile works explore the remnants and traces of everyday life, transforming seemingly insignificant elements such as a piece of discarded trash or a mark on the ground into meaningful signs that guide her artistic process. Drawing inspiration from her surroundings, she captures images that linger in her mind until she picks up a needle. Intuitively and in dialogue with the material, she hand-sews her works, where pieces of fabric are joined with found objects and things that have been left behind. The compositions grow into the space, giving rise to forms and states that appear both incidental and at the same time carefully interwoven.