200319

Steneby övergår nu till distansstudier på grund av Coronavirus / Convid 19

Vi på Steneby följer samma riktlinjer som Göteborgs universitet och övergår nu till distansstudier.

Vi vill förtydliga orsaken till att vi nu övergår till distansstudier.

Vår regering och våra expertmyndigheter vill minska möjligheten för spridning för att skydda svaga grupper i vårt samhälle.

Det handlar om äldre men också många av oss som har underliggande sjukdomar.

Det kan handla om t ex diabetes, autoimmuna sjukdomar osv.

Dessa personer finns överallt i vårt samhälle och även på Stenebyskolan.

Det är var och ens ansvar nu att inte utsätta varandra för smitta. Ingen av oss kan undandra oss det ansvaret.

Att sjukdomen inte drabbar majoriteten av oss på ett svårt sätt är inget hållbart argument. Vissa av oss kommer att drabbas på ett allvarligt sätt om vi skulle bli smittade. Myndigheterna vill att vi skall minska våra sociala kontakter, förflytta oss i så liten utsträckning som möjligt. Det är detta som är orsaken till att myndigheterna har fattat beslut om att vi måste gå över till distansstudier.

Det handlar ytterst om solidaritet med varandra.

 

 

200316

Information med anledning av smittspridning av Coronavirus / Covid 19

 

Kontaktuppgifter vid sjukdom
Har du allvarliga symptom och svårt att andas………………….ring 112

Då får du hjälp att avgöra om du behöver hämtas med ambulans

Vid allmänna frågor kring sjukdomskänsla…………………. ring 1177

Då får du rådgivning och blir eventuellt hänvisad till den sjukvårdsinrättning
som kan emot dig
OBS! Det kan vara långa köer för att komma fram. Men det är dem som råder dig till vad du behöver göra

För generella frågor kring Coronaviruset…………….…… ring 113 13


Om du blir sjuk

Du ska själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa och låta bli att träffa andra. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Om du bor på internatet är det ditt rum som är ”hemma”. Använd gemensamma utrymmen så lite som möjligt och med gott omdöme. På så sätt undviker du att smitta andra människor.

Blir någon sjuk måste vi hjälpas åt. Kontakta vänner och be om hjälp med mat och andra förnödenheter. Be dem ställa det utanför dörren. Var uppmärksam på om någon i din närhet behöver hjälp!

Vi stänger inte skolan

I dagsläget finns inga planer på att stänga skolan, det gäller både Stenebyskolan och HDK-Valand. Undervisning pågår som vanligt. Vi följer myndigheternas rekommendationer. Det är viktigt att skolan hålls öppen så att studenterna ges möjlighet att fullfölja sin utbildning.

Vid smitta

Ledningen på skolan har tagit fram rutiner och en handlingsplan för hur vi hanterar ett eventuellt framtida smittutbrott vid Steneby. Det är därför viktigt att du kontaktar oss enligt nedan om du fått Coronasmitta bekräftat.

Inga besök på Campus Steneby fram till 14 april

Inkommande besök stoppas. Använd istället digitala media för möten om möjligt.
Studiebesök och tjänsteresor ställs in eller senareläggs. Vid frågor om detta kontakta ledningen enligt nedan.

 

Matsal och bibliotek är öppet för alla på Campus Steneby
Stängt för allmänheten!

Biblioteket, butiken och kaféet är öppet som vanligt för studenter och personal, dock är det stängt för allmänheten och därmed är entrédörrarna låsta. Välkomna in med passerkort på plan 3.

Länkar till information om Coronaviruset

 

Du kan alltid kontakta någon av oss:

Dag Bjaaland, biträdande rektor och utbildningsledare, Stenebyskolan
Tel: 070-667 85 03, mail dag.bjaaland@steneby.se

Johanna Djurberg, biträdande verksamhetsledare, Stenebyskolan
Tel: 073-203 10 50, mail: johanna.djurberg@steneby.se

Jan Ljungberg, ekonomi- och administrationschef, Stenebyskolan
Tel: 070-387 98 79, mail: jan.ljungberg@steneby.se

Ann-Sofie Julin, tf. enhetschef, HDK – Valand Steneby
Tel: 076-618 51 39, mail: ann-sofie.julin@hdk.gu.se

Jeff Kaller, internationell samordnare,
Tel: 076-618 69 15, mail: jeff.kaller@gu.se

Annica Torgare, kommunikatör/koordinator, Stenebyskolan
Tel. 076-787 93 03, mail: annica.torgare@steneby.se

Adam Staf, koordinator/kommunikatör, Stenebyskolan
Tel. 076-898 42 83 mail: adam.staf@steneby.se

 

In English

Information related to the spread of Coronavirus / Covid 19

 

  • Contact information in case of illness
   If you have serious symptoms and difficulty breathing …… call 112
   Then you get help deciding if you need to be picked up by ambulance
  • For general questions about illness ………………………….. call 1177
   Then you will receive counseling and may be referred to the healthcare facility that can receive you
   NOTE! There may be long telephone queues to get there. But this is who advises what you need to do
  • For general questions about the Corona virus ………..call 113 13


If you are ill

You should avoid communicating infectious diseases yourself by staying at home when you have symptoms similar to a cold or flu and fail to meet others. Stay at home until you are healthy plus two more days. If you board at school, your room is ”home”. Use common spaces as little as possible and with good judgment. This way you avoid infecting other people.

If anyone gets sick, we will need to help each other. Contact friends and ask for help with food and other needs. Tell them to put it outside the door.  Be aware if anyone in your area needs help!

We do not close the school

At present there are no plans to close the school, this applies to both Stenebyskolan and HDK-Valand. Teaching is going on as usual. We will continue to follow the authorities’ recommendations. It is important that the school is kept open so that students are given the opportunity to fulfil their education.

In case of infection

The management at the school has developed routines and an action plan for how we handle any future outbreaks of infection at Steneby. It is therefore important that you contact us as below if you have Coronasmitta confirmed.

No visits to Campus Steneby until April 14

Incoming visits are stopped. Instead, use digital media for meetings if possible.

Study visits and business trips are canceled or postponed. If you have any questions about this, contact the management as below.

Dining room and library is open to everyone at Campus Steneby
Closed to the public!

The library, shop and cafe are open as usual for students and staff, however, it is closed to the public and thus the entrance doors are locked. Welcome in with access card on level 3.

Links to information about the Corona virus

You can always contact us!

Dag  Bjaaland, Assistant Rektor and Head of Education, Stenebyskolan
Tel: 070-667 85 03
e-mail: dag.bjaaland@steneby.se

Johanna Djurberg, Assistant Verksamhetsledare, Stenebyskolan
Tel: 073-203 10 50
e-mail: johanna.djurberg@steneby.se

Jan Ljungberg, Head of Economy and Administration, Stenebyskolan
Tel: 070-387 98 79
e-mail: jan.ljungberg@steneby.se

Ann-Sofie Julin, Acting Head of Unit, HDK – Valand Steneby
Tel: 076-618 51 39
e-mail: ann-sofie.julin@hdk.gu.se

Annica Torgare, Communication Officer, Stenebyskolan
Tel. +46 76 787 93 03
e-mail: annica.torgare@steneby.se

Adam Staf, Coordinator/ Communication, Stenebyskolan
Tel. +46 76 898 42 83
e-mail: adam.staf@steneby.se

_________________________________________

200313

Beslut

English further down.

Med anledning av situationen kring spridningen av Corona-virus fattar ledningen på Stenebyskolan följande beslut

 

Att alla som är knutna till verksamheten på Campus Steneby ej får vistas på skolan eller området vid minsta förkylningsliknande symtom.
Detta gäller både anställda och studerande.
Beslutet gäller fram till den 14 april.

 

Att inkommande icke absolut nödvändiga besök till skolan stoppas fram till den 14 april.
När det gäller inkommande gästlärare ansvarar inbjudande utbildningsansvarig för att kontrollera om att vederbörande inte har symtom, inte varit i kontakt med smittbärare eller haft kontakt med smittområden enligt aktuell lista från Göteborgs universitet.

https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/coronaviruset/

 

Att tjänsteresor inställs inom Stiftelsen Stenebyskolan fram till den 14 april. Även studieresor och liknande för studerande inom Stenebyskolans verksamhet ställs in fram till den 14 april.

 

Besluten gäller från fredag den 13 mars 2020.

 

Dals Långed

 

Dag Bjaaland

Johanna Djurberg

Jan Ljungberg

 

 

Decision

Due to the situation around the spread of Corona virus, the management at Stenebyskolan makes the following decision:

Everyone connected to the business on Campus Steneby are not allowed to stay at the school or the area if you have any cold-like symptoms.
This applies to both employees and students.
The decision is valid until April 14.

Incoming non-essential visits to the school is stopped until April 14.
In the case of incoming guest teachers, the inviting education manager is responsible for checking that the person in question has no symptoms, has not been in contact with infection carriers or had contact with infection areas according to the current list from the University of Gothenburg.

https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/coronaviruset/

 

Stenebyskolan business trips are canceled the until April 14.
Study trips and similar for students at Stenebyskolans operations are also canceled until April 14.

 

The decisions are valid from Friday, March 13, 2020.

 

Dals Långed

Dag Bjaaland

Johanna Djurberg

Jan Ljungberg