Vad kan tesseraebitar av glasmosaik berätta?
– ett forskningsprojket om senmodernistiska mosaikfasader i Turkiet

av Gertrud Olsson, Dr i arkitektur och adjunkt i Teori och historia vid HDK Steneby, Göteborgs universitet

Föreläsningen ger en bakgrund till fasader klädda i glasmosaiker från 1960–70-talen i Istanbul. Vissa med strikt geometriska former, andra med slumpartade mönster och ytterligare andra utförda i stora färgfält. Glasmosaiken är ett hantverk, bitarna är tillklippta för hand. Fasadmaterialet ger en skala till staden, till kvarteret, till huset. Det samarbetar visuellt i det dagliga livet med affärsskyltar, produkter till försäljning och hängande tvätt. På samma gång passar mosaikens proportioner till fönsteröppningar och den mänskliga skalan. Mosaikbitarna berättar en historia, till och med flera, och de blir en bro i den komplexa relationen mellan tradition och modernitet.

 

What can all these small glass mosaic pieces tell us?
– a research project about Turkish mosaic façades from the late modernism time

by Gertrud Olsson, PhD in architecture, Lecturer in Theory and History at HDK Steneby, University of Gothenburg

Focused on the glass mosaic clad façades from the 1960–70s in Istanbul, this lecture gives a background to the building material used. Some are in strict geometrical shapes, others are laid out without any regular pattern, and some are executed in big colour fields. Glass mosaic is craft – cut out by hand. The pieces provide a scale to the city, the block, the house. It cooperates in daily life with store signs and products put outside for sale, in the same way as its proportions fit into window openings and the human scale. The mosaic pieces tell us a story, even several, and become a bridge in the complex relation between tradition and modernity.