Gran är det vanligaste och nationalekonomiskt viktigaste trädslaget i Sverige men utnyttjas i stort  sett bara till sågade produkter och massaved. Med utgångspunkt från två fysiska granar motsvarande 1,7 fastkubikmeter vill denna utställning synliggöra och visa på granens möjligheter och som resurs  ur ett kulturarvs-, hållbarhets- och näringsperspektiv.

Hemslöjdskonsulenten i Kronoberg Magnus Eriksson tillsammans med Slöjdare Knut Östgård lyfter fram granens kvalitéer som träslag i projektet ”FRÅN ROT TILL BARR” .

Granen har setts som ett sekundärt material inom många områden. Att då välja granen och dess egenskaper som alternativ till andra mer ”exotiska träslag” är ett klimatsmart val som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi vill uppmuntra användandet av våra nära naturresurser och samtidigt stödja Sveriges och EU-ländernas strävan mot ett större nyttjande av godkända trämaterial på ett naturligt sätt.

”FRÅN ROT TILL BARR” är en utställning som inspirerar, informerar och påverkar näringsidkare, konsumenter och användare att ta tillvara de icke utnyttjade resurser som granen har.

Välkommen att ta del av tjugofem utställares arbeten som utforskar granens potential och tänjer dess gränser!

Utställningen presenteras av Steneby kulturförening.

Mats Aldén, fd professor i Möbeldesign på HDK vid Steneby, medverkar i utställningen med sin halverade granstock.